Statut

Fundacji „Wawel z rodziną”

Postanowienia ogólne

 §1

Fundacja pod nazwą „Wawel z rodziną”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 1. Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. W. Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014525, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy i wpłacony: 7 498 775,00 zł, NIP: 676-007-68-68, REGON: 350035154
 2. Izabela Orłowska,
 3. Dorota Łatała
 4. Beata Ostrowicka,
 5. Beata Rybotycka,
 6. Marian Czapla,
 7. Krzysztof Ingarden,
 8. Andrzej Kumor,
 9. Magdalena Konik.

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Tomaszka, prowadzącego kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ul. Tarłowskiej 5/6, Rep. A nr 11244 / 2008 w dniu 14 listopada 2008 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§4

Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele fundacji jest Minister Pracy i  Polityki Społecznej.

§7

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie, a także przystępować do innych fundacji.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
 3. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.                                                                                                                                                           

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez  Fundację lub dla samej Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

 §9

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego  w zakresie realizacji następujących celów:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pomocy domom dziecka i rodzinom zastępczym, pomocy krzywdzonym dzieciom i rodzinom;
 2. działalności dobroczynnej;
 3. ochrony zdrowia;
 4. rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
 5. kultury, w tym ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej;
 6. działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej;
 7. kultury fizycznej i sportu;
 8. ochrony środowiska;

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej w zakresie celów określonych w § 9;
 2. upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach, przede wszystkim tych, spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania poprzez organizowanie prelekcji, odczytów i spotkań;
 3. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
 4. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych lub społecznie wykluczonych;
 5. organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej i prawnej na rzecz krzywdzonych dzieci i rodzin;
 6. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji, o których mowa w niniejszym Statucie;
 7. wspieranie i dofinansowywanie imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym w zakresie celów Fundacji;
 8. tworzenie banku informacji o dzieciach dotkniętych chorobą zagrażającą ich życiu, osobach w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, placówkach ochrony zdrowia, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, domach dziecka i rodzinach zastępczych;
 9. skupianie wokół Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele;
 10. inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje;
 11. prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji;
 12. upowszechnianie wydarzeń prowadzonych lub współtworzonych przez Fundację, za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci internetowej;
 13. fundowanie nagród i wyróżnień oraz tytułu Partnera Fundacji dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Fundacji.

 §11

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania zbieżnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Działalność gospodarcza


§12

 1. Wyłącznie dla osiągnięcia celów statutowych, Fundacja, prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

§13

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – (PKD 73),
 • Działalność związana z zatrudnieniem – (PKD 78),
 • Pozostałe drukowanie – (PKD 18.12.Z),
 • Działalność wydawnicza – (PKD 58),
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – (PKD 70.21.Z),
 • Pozostałe  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – (PKD 70.22.Z),
 • Badania i analizy związane z jakością żywności – (PKD 71.20.A),
 • Badania naukowe i prace rozwojowe – (PKD 72),
 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – (PKD 81),
 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – (PKD 82),
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania – (PKD 88),
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – (PKD 68.20.Z),
 • Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 77.1),
 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – (PKD 46),
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – (PKD 47),
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – (PKD 64.99.Z),
 • Pozostałe formy udzielania kredytów – (PKD 64.92.Z),
 • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców- ( PKD 38).

Majątek i dochody Fundacji

§14

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację,  w kwocie 100.800, 00 zł (słownie: sto tysięcy osiemset złotych),  a także  środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez  Fundację w toku jej działania.

§15

Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, Fundatorzy przeznaczają z funduszu założycielskiego  kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 §17

Dochody Fundacji, mogą pochodzić w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji i innych nieodpłatnych przysporzeń,
 2. odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 3. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z praw majątkowych.

§18 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane odpowiednimi przepisami prawa składa Zarząd.


§
19

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 3. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd kierując się wolą spadkodawców, zapisodawców lub darczyńców.


§
20

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3, Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§21

O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.


Organy Fundacji

§22

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§23

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią  kadencję.
 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 1. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i wiceprezesów Zarządu.
 1. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę  Fundacji w każdym czasie w  drodze uchwały.
 1. Członkowstwo członka Zarządu wygasa w przypadku:
 • złożenia rezygnacji,
 • śmierci,
 • odwołania członka Zarządu.Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§
24

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów finansowych Fundacji,
 • uchwalanie regulaminów Fundacji,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji.
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większości głosów jego członków obecnych na posiedzeniu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadamiani wszyscy członkowie Zarządu.
 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 1. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 1. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 1. Tryb działania Zarządu określa uchwalony przez niego Regulamin Zarządu.

Sposób reprezentacji

§25

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa:

– w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowego,

– w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie działający łącznie.

Rada Fundacji

§26

 1. Rada Fundacji jest  organem stanowiącym, opiniodawczym oraz sprawującym stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
 2. W skład pierwszej Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. W miejsce osób, które przestały pełnić swe funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji powołuje się nowych członków decyzją Rady Fundacji.
 3. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkiem Rady Fundacji mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Rady, odwołania przez Radę Fundacji lub prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślne.
 7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji i dwóch wiceprzewodniczących Rady Fundacji.
 8. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
 9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§27

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu, któregokolwiek z Fundatorów lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.
 5. Rada Fundacji pełni swoje obowiązki kolegialnie może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
 6. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundatorzy lub przedstawiciele Fundatorów, jak również członkowie Zarządu, a także zaproszeni eksperci.
 7. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§28

 1. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
 2. a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów lub informacji dotyczących działalności Fundacji,
 3. b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 4. c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

 §29

Do zadań Rady  Fundacji należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji,
 2. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 4. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 5. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 6. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań, bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 7. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji.
 8. podejmowanie decyzji o połączeniu i likwidacji Fundacji.

Zmiana Statutu

 §30

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie Fundacji

 §31

W celu efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§32

Decyzję w sprawie połączenia Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

Likwidacja Fundacji

 §33

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, która powołuje i odwołuje likwidatorów Fundacji .
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone uchwałą Rady Fundacji na rzecz innych fundacji i organizacji realizujących podobne cele statutowe.

Postanowienia końcowe

 §34

Fundator Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża niniejszym zgodę na posługiwanie się przez Fundację w jej nazwie oraz logo znakiem towarowym „Wawel” używanym przez Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie dla realizacji jej celów statutowych .

Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.